Dział: Podróże

Polska – Kazimierz nad Wisłą

Pisaliśmy już w miesięczniku Świat, że trudno znaleźć w naszych dziejach tak kochliwego władcę jak ostatniego z Piastów - Kazimierza Wielkiego. Król był również ulubieńcem chłopów i Żydów. Tych ostatnich, a przynajmniej ich niektóre córki, otaczał szczególną opieką. Do historii przeszły jednak nieliczne z królewskich kochanek. Szczególną rolę przypisuje się zwykle Esterce, dla której ponoć…
-->

Polska – Kozłówka

Bę­dąc na Lu­belsz­czyź­nie trze­ba od­wie­dziç Ko­złów­kę, po­łożo­ną za­le­d­wie 155 km na po­łu­dnio­wy wschód od War­sza­wy. War­to nie tyl­ko bli­żej po­znać sa­mo Mu­zeum Za­moj­skich, ale i bli­żej przyj­rzec się znaj­du­ją­cej się w sta­rej Po­wo­zow­ni Ga­le­rii Sztu­ki So­cj­re­ali­stycz­nej. Nie ma tu du­żo zwie­dza­ją­cych, a na­szym kro­kom to­wa­rzy­szyç bę­dą cha­rak­te­ry­stycz­ne me­lo­die z lat 50. Nie­ste­ty, cen­tral­nym miej­scem eks­po­zy­cji nie…
-->

Polska – twierdza Zamość

Niezwykłość Zamościa docenili nie tylko historycy sztuki nazywając go perlą architektury renesansowej i Padwą Północy. W 1992 roku Zamość jako pomnik historii wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Miasto nie jest stare, jego początki ściśle związane są z kanclerzem i hetmanem wielkim koronnym - Janem Zamojskim. Ten wszechstronnie utalentowany człowiek, pobierał nauki w…
-->

Indonezja – płoną pogrzebowe stosy…

Wychodząc jednak poza regiony kultury zachodnioeuropejskiej, odkryjemy odmienny sposób reagowania na śmierć oraz różny od naszego stosunek do niej. Tam, gdzie stosy wciąż płoną, a właściwie nigdy nie gasną, czerń zastępuje gra kolorów, łzy - niewybredne żarty, a smutek - pasja istnienia... Mieszkając przez rok na Bali, gdzie studiowałam na Uniwersytecie Udayana w Denpasar język…
-->