Dział: Podróże

Słowacka granica

Dość późno zacząłem oglądać prawdziwą Słowację. Poznałem ją głównie dzięki ludziom mieszkającym po drugiej stronie Tatr. Było to już w końcowych latach bezstresowego studenckiego życia, gdy większość z nas w najrozmaitszy sposób starała się choć trochę dorobić do ciągle niewystarczającego „kieszonkowego”. Byliśmy na wakacjach. Starając się spędzić czas możliwie jak najlepiej, wielokrotnie po prosu naruszaliśmy granicę…
-->

Polska – Korzkiew, Orle gniazdo

Któż z nas nie słyszał o Szlaku Orlich Gniazd - monumentalnym pomniku architektury obronnej z czasów jednego z najwybitniejszych bodaj władców polskich - Kazimierza Wielkiego. Zbudowane w średniowieczu warownie, strzegące niegdyś zachodniej granicy naszego kraju, rozrzucone są malowniczo pośród wapiennych skał Jury Krakowsko - Częstochowskiej. Od wieków, zarówno potężne zamki, jak i niewielkie strażnice zachwycają…
-->

Polska – Zdobycie zamościa

Na początku czerwca Zamość obchodzić będzie czterysetlecie swego istnienia. To miasto powstało dzięki uporowi i... pieniądzom jednego człowieka. Przez długie lata służyło za wzorzec nowoczesności, a nawet wręcz idealistycznych rozwiązań tak urbanistycznych, jak i filozoficznych. O powstaniu miasta jeszcze napiszemy. Teraz skupimy się na twierdzy, która raz tylko została zdobyta. A było to w maju,…
-->

Polska – Augustowskie noce i dnie

Kanał Augustowski był największą, jakbyśmy to jeszcze niedawno powiedzieli - sztandarową inwestycją gospodarczą Królestwa Polskiego XIX wieku i miał za zadanie gospodarcze powiązanie ziem Polski i Litwy oraz Rosji. Pretekstem było uniezależnienie gospodarki Królestwa od pruskich portów, co stanowić miało pokłosie dawnej wojny celnej. Z inicjatywy Ministra Skarbu księcia Franciszka Ksawerego Druckiego - Lubeckiego wiosną…
-->

Egipskie notatki

O Egipcie napisano już chyba wszystko, a na pewno bardzo wiele. Ale można będzie zawsze napisać coś nowego: jak my indywidualnie odbieramy nasze spotkanie z przeszłością i teraźniejszością tego niezwykłego kraju. Z naszych doświadczeń, zebranych smaków i zapachów tworzymy własną mozaikę wspomnień, bo każdy, obok kanonu obowiązkowych punktów programu przybysza z Europy, znajdzie tu coś…
-->

Polska – Jak dwa graniczne kamienie

Dzisiaj to brzmi doprawdy nierzeczywiście, ale przez całe stulecia na linii Białki i Dunajca w Pieninach i środkowego Popradu przebiegała polsko-węgierska granica. Ukształtowała się ona mniej więcej pod koniec wieku trzynastego i przetrwała, aż do... 1920 roku, kiedy to najbardziej na północ wysunięte części węgierskiego królestwa przypadły w udziale II Rzeczypospolitej. Siedem stuleci w czasach,…
-->

Polska – Kazimierz nad Wisłą

Pisaliśmy już w miesięczniku Świat, że trudno znaleźć w naszych dziejach tak kochliwego władcę jak ostatniego z Piastów - Kazimierza Wielkiego. Król był również ulubieńcem chłopów i Żydów. Tych ostatnich, a przynajmniej ich niektóre córki, otaczał szczególną opieką. Do historii przeszły jednak nieliczne z królewskich kochanek. Szczególną rolę przypisuje się zwykle Esterce, dla której ponoć…
-->

Polska – Kozłówka

Bę­dąc na Lu­belsz­czyź­nie trze­ba od­wie­dziç Ko­złów­kę, po­łożo­ną za­le­d­wie 155 km na po­łu­dnio­wy wschód od War­sza­wy. War­to nie tyl­ko bli­żej po­znać sa­mo Mu­zeum Za­moj­skich, ale i bli­żej przyj­rzec się znaj­du­ją­cej się w sta­rej Po­wo­zow­ni Ga­le­rii Sztu­ki So­cj­re­ali­stycz­nej. Nie ma tu du­żo zwie­dza­ją­cych, a na­szym kro­kom to­wa­rzy­szyç bę­dą cha­rak­te­ry­stycz­ne me­lo­die z lat 50. Nie­ste­ty, cen­tral­nym miej­scem eks­po­zy­cji nie…
-->

Polska – twierdza Zamość

Niezwykłość Zamościa docenili nie tylko historycy sztuki nazywając go perlą architektury renesansowej i Padwą Północy. W 1992 roku Zamość jako pomnik historii wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Miasto nie jest stare, jego początki ściśle związane są z kanclerzem i hetmanem wielkim koronnym - Janem Zamojskim. Ten wszechstronnie utalentowany człowiek, pobierał nauki w…
-->

Indonezja – płoną pogrzebowe stosy…

Wychodząc jednak poza regiony kultury zachodnioeuropejskiej, odkryjemy odmienny sposób reagowania na śmierć oraz różny od naszego stosunek do niej. Tam, gdzie stosy wciąż płoną, a właściwie nigdy nie gasną, czerń zastępuje gra kolorów, łzy - niewybredne żarty, a smutek - pasja istnienia... Mieszkając przez rok na Bali, gdzie studiowałam na Uniwersytecie Udayana w Denpasar język…
-->