Od roku 2001 na Zamku w Liwie odbywa się tur­niej rycer­ski, w któ­rym w szranki staje kwiat rycer­stwa pol­skiego. Liczne atrak­cje — pokazy walk pie­szych i kon­nych, kon­kurs stro­jów, jar­mark śre­dnio­wieczny, warsz­taty rze­mio­sła histo­rycz­nego oraz pokaz ogni sztucz­nych nadają tur­nie­jowi nie­po­wta­rzalny cha­rak­ter. W zacię­tych, peł­nych emo­cji wal­kach ryce­rze rywa­li­zują o tytuł Fech­mi­strza Liw­skiego. Co roku zakuci w sta­lowe zbroje wojow­nicy w z nie­za­wod­nymi mie­czami i topo­rami, przy­cią­gają swo­imi wyczy­nami tłumy widzów Szcze­gól­nie malow­ni­czo pre­zen­tuje się rycer­stwo konne oraz wie­czorna bitwa o zamek.

Kto zaś nie prze­żył jesz­cze pokazu fajer­wer­ków na łąkach nad Liw­cem powi­nien zro­bić to w tym roku. Nie­za­po­mniane wra­że­nie wywo­łują efek­tow­nie dobrane ognie sztuczne roz­świe­tla­jące mury zamku i odbi­ja­jące się w rzece przy podnio­słej muzyce w tle.

Pod­czas tur­nieju można zwie­dzić Muzeum Zbro­jow­nię na Zamku w Liwie – dwór miesz­czący zbro­jow­nię oraz podzi­wiać z wieży kra­jo­braz doliny Liwca, nie­ska­żony cywi­li­za­cją i malow­ni­czy, jak z XVIII- wiecz­nych pej­zaży. Ekspo­zy­cja muzeum, stale wzbo­ga­cana, zawiera mili­ta­ria od XV do XX w. oraz tka­niny meble i obrazy zna­nych mala­rzy. Nawet Ci, któ­rzy bywali wcze­śniej w liw­skim zamczy­sku powinni odwie­dzić eks­po­zy­cję z nowymi, wypo­ży­czo­nymi z Muzeum War­szawy i nie­zwy­kle inte­re­su­ją­cymi zabyt­kami.

Termin17 sierpnia 2019 r.

 

Miejsce (adres)Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie,

ul. Batorego 2, Liw, 07-100 Węgrów

 

Opis imprezy:Od roku 2001 na Zamku w Liwie odbywa się  turniej rycerski, w którym w szranki staje kwiat rycerstwa polskiego. Liczne atrakcje — pokazy walk pieszych i konnych, konkurs strojów, jarmark średniowieczny, warsztaty rzemiosła historycznego oraz pokaz ogni sztucznych nadają turniejowi niepowtarzalny charakter. Jest wiele innych atrakcji dla widzów z wszystkich pokoleń.
Co roku zakuci w stalowe zbroje wojownicy przyciągają swoimi wyczynami tłumy widzów. Szczególnie malowniczo prezentuje się rycerstwo konne oraz wieczorna bitwa o zamek. Nocne walki pełnokontaktowe z przy pochodniach z udziałem elity rycerstwa polskiego dają wyobrażenie o prawdziwych zapasach na śmierć i życie rozgrywanych w średniowieczu.

Podczas turnieju można zwiedzić dwór mieszczący Muzeum Zbrojownię zawierającą militaria od XV do XX w. oraz zabytkowe tkaniny i  meble a także obrazy i grafiki znanych malarzy. Warto wejść na wieżę by podziwiać piękny doliny krajobraz rzeki Liwiec

AtrakcjePokazy walk pieszych i konnych, konkurs strojów, jarmark średniowieczny, warsztaty rzemiosła historycznego, pokaz ogni sztucznych ( wstęp na turniej-
10 zł, dzieci przedszkolne- wstęp wolny).

Zwiedzanie ekspozycji stałej we dworze barokowym w gotyckiej wieży bramnej (wstęp płatny)

i wystawy czasowej w piwnicach gotyckich (podczas turnieju wstęp wolny).

Kontakt do organizatora

 

 

1. Program dzienny
i godzinowy

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman Postek – dyrektor Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie,

ul. Stefana Batorego 2, Liw, 07-100 Węgrów, tel./fax.:  (25) 792 57 17

e-mail: zbrojownia@liw-zamek.pl    www.liw-zamek.pl  Facebook: Zamek w Liwie

Sobota (17.08.19)
Charakterystyka Turnieju Rycerskiego (impreza rozrywkowo-edukacyjna)

Program dzienny i godzinowy

sobota 17 sierpnia 2019 r.

 

Godz. 10.30        Rozpoczęcie turnieju – zaprezentowanie zawodników grup bojowych, bractw rycerskich

Godz. 11.            Turniej 2 vs 2 -„Samowtór” i 4 vs. 4 – „Samoczwart”

Równolegle         Turniej 1 przeciw 1

Godz. 12.30        Bohurt –walki 5 rycerzy przeciw 5

Godz. 14.            Turniej  o tytuł Fechmistrza Liwskiego – pojedynki walczących  mieczem

Godz. 15.             Pokazy sokolnicze

Godz. 15.30        Traktatowe walki ciężkozbrojnych

Godz. 16.30        Zdobycie flagi – walki trójek, demonstracja taktyki rycerskiej

Godz. 17.            To właśnie średniowiecze- pokazy rycerstwa konnego

Godz.  19.           Potyczka– grupowe walki / Bitwa z oprawą choreograficzną – w zależności od ilości osób

Godz. 20.          Koncert Zespołu „Viatores” (muzyka trubadurów i truwerów)

Godz. 21.30        Gala zawodowych walk na miecze – pełnokontaktowe walki najlepszych zawodników w Polsce

Godz. 22.00- Spektakl teatru Ognia „Antares”

Godz. 22:30        Pokaz fajerwerków

23.00-             Zakończenie Imprezy

Stałe prezentacje: Warsztaty archeologiczne, pokaz kuchni średniowiecznej, „Growo” – zabawy turniejowe dla dzieci, konkursy z nagrodami; strzelanie z łuku do tarczy, rzuty toporem, warsztaty , karczma i jarmark, koncert minstreli